Privacy Statement

Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus, gevestigd aan Nobelstraat 25 6411 EK Heerlen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.pouwelsorthopedie.com Nobelstraat 25 6411 EK Heerlen 0031455742071
Pascal Pouwels is de Functionaris Gegevensbescherming van Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan
verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus) tussen zit. Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus gebruikt de volgende computerprogramma’s
of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]